Η Βουλή ψήφισε κατά πλειοψηφία σε νόμους τα δύο νομοσχέδια, με τα οποία αυξάνονται οι ποινές για τις επιχειρήσεις, που παραβιάζουν τα διατάγματα του Υπουργού Υγείας για αντιμετώπιση της πανδημίας. Τα νομοσχέδια τέθηκαν πρώτα προς συζήτηση στη συνεδρία της Ολομέλειας, ώστε να υπογραφούν άμεσα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να καταστεί δυνατή η δημοσίευση των νόμων σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης και να τεθούν σε εφαρμογή.

Ο πρώτος νόμος, που τροποποίησε τον υφιστάμενο νόμο για τη λοιμοκάθαρση, ψηφίστηκε με 45 ψήφους υπέρ και 6 εναντίον. Ο δεύτερος νόμος είναι τροποποίηση του νόμου για τα εξώδικα πρόστιμα και ψηφίστηκε με 43 ψήφους υπέρ και 5 εναντίον.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ή διαχειριστής οποιασδήποτε επιχείρησης ή οποιουδήποτε άλλου χώρου όπου διεξάγεται οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με αγαθά ή υπηρεσίες παραβαίνει τους όρους ή τις προϋποθέσεις ή τα μέτρα που καθορίζονται σε Κανονισμούς και/ή Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, επιβάλλεται εξώδικο πρόστιμο.

Σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης δυνάμει των διατάξεων συγκεκριμένου άρθρου, μέλος της Αστυνομίας, κατ’ εντολήν του Αρχηγού της Αστυνομίας, δύναται να υποβάλει στο δικαστήριο μονομερή (ex parte) αίτηση σε οποιοδήποτε στάδιο μετά την καταχώριση κατηγορητηρίου και το δικαστήριο δύναται να εκδώσει προσωρινό διάταγμα αναστολής της λειτουργίας της επιχείρησης ή της οικονομικής δραστηριότητας που διεξάγεται σε οποιοδήποτε υποστατικό ή χώρο που συνδέεται με το εκδικαζόμενο αδίκημα, αφού ικανοποιηθεί ότι: (α) το κατηγορητήριο περιέχει αναφορά σε αδικήματα προβλεπόμενα στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, και (β) υπάρχει εκ πρώτης όψεως μαρτυρία που συνδέει συγκεκριμένο πρόσωπο ή υποστατικό ή τόπο με το εκδικαζόμενο αδίκημα.

Σε περίπτωση έκδοσης διατάγματος, […], εφόσον το πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί το διάταγμα παραλείπει ή αμελεί να συμμορφωθεί εντός του καθοριζόμενου σε αυτό χρόνου, ο Αρχηγός της Αστυνομίας προβαίνει στην εκτέλεση του διατάγματος και τα έξοδα της εκτέλεσης βαρύνουν το πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε το διάταγμα, θεωρούνται δε και εισπράττονται ως χρηματική ποινή σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου.

Επίσης, πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί διάταγμα […], το οποίο παραλείπει ή αμελεί να συμμορφωθεί με το διάταγμα αυτό εντός της χρονικής περιόδου που τυχόν καθορίζεται σε αυτό, ανεξαρτήτως του αν ο Αρχηγός της Αστυνομίας προχώρησε στην εκτέλεση ή εκτέλεσε το διάταγμα αυτό, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Σημειώνεται, επίσης, ότι σε περίπτωση που μέλος της Αστυνομίας εντοπίσει ή διαπιστώσει ότι οποιοδήποτε υποστατικό, επιχείρηση ή χώρος όπου διεξάγεται οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με αγαθά ή υπηρεσίες λειτουργεί κατά παράβαση των όρων ή των προϋποθέσεων ή των μέτρων που καθορίζονται σε Κανονισμούς και/ή Διατάγματα […], ο Αρχηγός Αστυνομίας δύναται να δώσει εντολή στο μέλος της Αστυνομίας να εκδώσει και να κοινοποιήσει προς τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή προς τους εκπροσώπους τους ή πρoς το πρόσωπο που είναι υπεύθυvo ειδοποίηση, («Ειδοποίηση Απαγόρευσης»), η οποία έχει άμεση εφαρμογή, με την οποία απαγορεύεται η χρήση του υποστατικού, της επιχείρησης ή του χώρου για χρονική περίοδο που καθορίζεται στην ειδοποίηση και δεν δύναται να υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες.

Αναφέρεται ότι η Ειδoπoίηση Απαγόρευσης δυνατόν vα απoσυρθεί από τo μέλος της Αστυνομίας κατ’ εντολήν του Αρχηγού της Αστυνομίας σε oπoιoνδήπoτε χρόvo.  Ο Αρχηγός Αστυνομίας πληροφορεί αμελλητί, γραπτώς, το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας αναφορικά με την έκδοση Ειδοποίησης Απαγόρευσης, εκθέτοντας την παράβαση για την οποία εκδόθηκε η εν λόγω ειδοποίηση, προστίθεται.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οπoιoδήπoτε πρόσωπo θεωρεί ότι έχει αδικηθεί από Ειδoπoίηση Απαγόρευσης δύναται vα πρoσφύγει στov Υπoυργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως αιτούμενο την ανάκληση ή τρoπoπoίηση της Ειδoπoίησης Απαγόρευσης και σε τέτoια περίπτωση η Ειδοποίηση Απαγόρευσης εξακoλoυθεί vα ισχύει, εκτός εάν τρoπoπoιηθεί ή αvακληθεί από τov Υπoυργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Πρόσωπο, προστίθεται, το οποίο παραβαίνει Ειδοποίηση Απαγόρευσης είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στις προβλεπόμενες ποινές που αναφέρονται στο νόμο.

Αναφέρεται ακόμη ότι μέλος της Αστυνομίας δύναται να εισέρχεται ελεύθερα και χωρίς πρoηγoύμεvη ειδoπoίηση σε oπoιoδήπoτε υπoστατικό, επιχείρηση ή χώρο όπου διεξάγεται οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με αγαθά ή υπηρεσίες, εκτός από κατοικία, αν έχει λόγο να πιστεύει ότι πρόκειται να διαπραχτεί ή διαπράττεται ή έχει πρόσφατα διαπραχτεί αδίκημα με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.».

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι επιχειρήσεις και οι χώροι όπου διεξάγεται οικονομική δραστηριότητα διαχωρίζονται σε πέντε κατηγορίες, σε έκαστη από τις οποίες θα επιβάλλεται, ανά παράβαση, εξώδικο πρόστιμο ως ακολούθως:

1.  Για επιχειρήσεις ή χώρους όπου διεξάγεται οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με αγαθά ή υπηρεσίες, με ωφέλιμο χώρο εξυπηρέτησης πελατών μέχρι 50 τ.μ., σε περίπτωση πρώτης παράβασης €500 πρόστιμο και δεύτερης ή μεταγενέστερης παράβασης €1.000.
2. Για επιχειρήσεις ή χώρους όπου διεξάγεται οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με αγαθά ή υπηρεσίες με ωφέλιμο χώρο εξυπηρέτησης πελατών από 51τμ μέχρι 100τμ., σε περίπτωση πρώτης παράβασης €750 και δεύτερης ή μεταγενέστερης παράβασης €1.500.
3. Για επιχειρήσεις ή χώρους όπου διεξάγεται οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με αγαθά ή υπηρεσίες με ωφέλιμο χώρο εξυπηρέτησης πελατών από 101τμ μέχρι 200τμ. σε περίπτωση πρώτης παράβασης €1.500 και δεύτερης ή μεταγενέστερης παράβασης €3.000.
4. Για επιχειρήσεις ή χώρους όπου διεξάγεται οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με αγαθά ή υπηρεσίες με ωφέλιμο χώρο εξυπηρέτησης πελατών από 201τμ μέχρι 500τμ., σε περίπτωση πρώτης παράβασης €4.000 και δεύτερης ή μεταγενέστερης παράβασης €8.000.
5. Για επιχειρήσεις ή χώρους όπου διεξάγεται οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με αγαθά ή υπηρεσίες με ωφέλιμο χώρο εξυπηρέτησης πελατών 501τμ και άνω, σε περίπτωση πρώτης παράβασης €8.000 και δεύτερης ή μεταγενέστερης παράβασης €16.000».

Στην πορεία της συζήτησης, ο Υπουργός είχε διαβάσει στην Επιτροπή τη θέση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ότι, εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρισμού των παραβάσεων κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακου ή αργίας, μέσω του κλεισίματος των υποστατικών με διοικητική διαδικασία, δεν συντρέχει λόγος να υφίσταται αυτή η ιδιάζουσα δυνατότητα κλεισίματος από την Αστυνομία πριν από την καταχώριση κατηγορητηρίου.
 
Κατά τη συζήτηση επί του αναθεωρημένου κειμένου του πρώτου νομοσχεδίου τα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν προβληματισμούς και επιφυλάξεις αναφορικά με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και ειδικότερα αναφορικά με τη δυνατότητα διοικητικής άρσης της λειτουργίας υποστατικού, επιχείρησης ή χώρου όπου διεξάγεται οικονομική δραστηριότητα για περίοδο μέχρι δέκα πέντε μέρες με την έκδοση ειδοποίησης απαγόρευσης και τους λόγους μη εφαρμογής της νομοθεσίας και νομολογίας που εφαρμόζονται αναφορικά με την  έκδοση μονομερών διαταγμάτων.

Περισσότερα ΝΕΑ

 • Η Κύπρος, πρώτος και… καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
  Η Κύπρος, πρώτος και… καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Από την 1η Ιουνίου άρχισε να λειτουργεί η πρώτη ανεξάρτητη υπερεθνική Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία θα διερευνά και θα διώκει κάθε παράνομη δραστηριότητα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αξιόποινη πράξη και εγκλήματα εις βάρος του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Ειδικά τώρα με το ταμείο ανάκαμψης της ΕΕ λόγω της πανδημίας οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς θα καταπολεμούν το έγκλημα και θα διασφαλίζουν ότι δεν χάνεται ούτε ένα ευρώ λόγω απάτης ή διαφθοράς.
 • Πανδημία ακρίβειας και κερδοσκοπίας σε βάρος των καταναλωτών!
  Πανδημία ακρίβειας και κερδοσκοπίας σε βάρος των καταναλωτών! Παράλληλα με την πανδημία του κορωνοϊού έχουμε και την πανδημία ακρίβειας που χτύπησε τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση λόγω των περιοριστικών μέτρων και την αναστολή των εργασιών τους καθώς και στην κατακόρυφη μείωση των εισοδημάτων τους.
 • OIKONOMIA: Μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας την 2ετία βλέπει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο
  OIKONOMIA: Μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας την 2ετία βλέπει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο Τα πιο πρόσφατα στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας και τις επιπτώσεις της στην οικονομία δείχνουν σταδιακή επιστροφή στην ομαλότητα και ανάκαμψη της οικονομίας, τονίζει στην Εαρινή του Έκθεση, «Ιούνιος 2021» το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι οι γενικές εκτιμήσεις σε σχέση με την οικονομία για την επόμενη διετία εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας, λόγω της μη προβλεψιμότητας για την πιθανή εξέλιξη της πανδημίας του COVID-19.
 • Στημένο παιχνίδι το φούσκωμα και ξεφούσκωμα των τιμών
  Στημένο παιχνίδι το φούσκωμα και ξεφούσκωμα των τιμών Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών τον φετινό Ιανουάριο παρατηρείται μείωση των νέων αδειών οικοδομής κατά 9,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Η δε συνολική αξία αυτών των αδειών μόλις και φτάνει τα 160 εκατομμύρια ευρώ.
 • Μαρίνα Αγ.Νάπας GATE: Καταπέλτης ο Γεν. Ελεγκτής στην έκθεση του για τα «χρυσά διαβατήρια»
  Μαρίνα Αγ.Νάπας GATE: Καταπέλτης ο Γεν. Ελεγκτής στην έκθεση του για τα «χρυσά διαβατήρια» Ουδείς εκ των πέντε που σχετίζονται με την Μαρίνα Αγίας Νάπας πληρούσε τα κριτήρια για πολιτογράφηση, αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία, η οποία απαντά σε σημερινά δημοσιεύματα που αφορούν στο θέμα των πολιτογραφήσεων, που έγιναν μετά τις 18 Αυγούστου του 2020, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκαν σε ισχύ οι νέοι Κανονισμοί.

About US

H gnomionline είναι το ειδησεογραφικό portal της Εβδομαδιαίας Πολιτικής Εφημερίδας «ΓΝΩΜΗ» με κύρια αποστολή την ενημέρωση των επισκεπτών του για τα μεγάλα γεγονότα της τρέχουσας επικαιρότητας.

Είναι δομημένη σε κατηγορίες για εύκολη αναζήτηση από τους χρήστες, με κυριότερα πεδία τα εξής: Πολιτική, οικονομία, συνδικαλιστικά, ιδεολογικά, πολιτισμός, επιστήμη, τεχνολογία, περιβάλλον, υγεία, αθλητισμός.

 

Πρωτοσελιδο

Subscribe

 

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from Gnomionline Newspaper:

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing.

 

Επικοινωνια

 • Λουτρακίου 3Β,2027,Στρόβολος
 • ΤΗΛ: 22311873 , FAX: 22316793
 • gnomi.newspaper@cytanet.com.cy
Top