Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο "υπενθυμίζει τα προηγούμενα συμπεράσματά του" και παραμένει "πλήρως δεσμευμένο για τη συνολική διευθέτηση του Κυπριακού σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών", αναφέρεται στο προσχέδιο των συμπερασμάτων της προσεχούς συνόδου κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ (24-25 Ιουνίου), το οποίο απεστάλη στις 27 εθνικές αντιπροσωπείες και περιήλθε σε γνώση του ΚΥΠΕ.


Στο ίδιο σχέδιο κειμένου, η ΕΕ των 27 εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι "η άτυπη συνάντηση στη Γενεύη υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών δεν άνοιξε το δρόμο για την επανάληψη των επίσημων διαπραγματεύσεων" και επαναλαμβάνει ότι "η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην υποστήριξη της διαδικασίας ".

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σχέδιο συμπερασμάτων που εστάλη στις 27 εθνικές αντιπροσωπείες και περιήλθε σε γνώση του ΚΥΠΕ, οι 27 αναφέρουν ότι "το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανήλθε στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, όπως συμφωνήθηκε τον Μάρτιο, και υπενθύμισε το στρατηγικό ενδιαφέρον της ΕΕ για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο και για την ανάπτυξη ενός συνεταιρισμού και αμοιβαία ευεργετική σχέση με την Τουρκία. Χαιρετίζει τη συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο."

"Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει την ετοιμότητα της ΕΕ να συνεργαστεί με την Τουρκία με σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο τρόπο για την ενίσχυση της συνεργασίας σε διάφορους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, υπό την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που ορίστηκαν τον Μάρτιο και σε προηγούμενα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου" προστίθεται.

"Σε αυτό το πλαίσιο, σημειώνει την έναρξη εργασιών σε τεχνικό επίπεδο για τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας και υπενθυμίζει την ανάγκη αντιμετώπισης των τρεχουσών δυσκολιών κατά την εφαρμογή της τελωνειακής ένωσης" αναφέρεται.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο "σημειώνει επίσης τις προπαρασκευαστικές εργασίες για διαλόγους υψηλού επιπέδου με την Τουρκία σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως δημόσια υγεία, κλίμα, αντιτρομοκρατία και περιφερειακά θέματα".

Η ΕΕ των 27 σημειώνει επίσης σε παρένθεση (που σημαίνει υπό συζήτηση) ότι "[σχετικά με την κατάσταση των Σύρων προσφύγων στην Τουρκία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει την πρόταση της Κομισιόν για συνέχιση της χρηματοδότησης για τους Σύρους πρόσφυγες και κοινότητες υποδοχής στην Τουρκία, την Ιορδανία και τον Λίβανο και ζητεί την ταχεία έγκρισή του].

Επιπλέον, η ΕΕ των 27 σημειώνει ότι "το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Τουρκία παραμένουν βασικό μέλημα. Ο διάλογος για τέτοια θέματα παραμένει αναπόσπαστο μέρος της σχέσης ΕΕ-Τουρκίας".

Τέλος, για την Κύπρο "το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει τα προηγούμενα συμπεράσματά του και παραμένει πλήρως δεσμευμένο για την συνολική επίλυση του κυπριακού προβλήματος σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Εκφράζει λύπη που η άτυπη συνάντηση στη Γενεύη υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών δεν άνοιξε το δρόμο για την επανάληψη των επίσημων διαπραγματεύσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη στήριξη της διαδικασίας. "

Όσον αφορά τη Ρωσία, το προσχέδιο κειμένου αναφέρει ότι "σύμφωνα με τα συμπεράσματά του της 24-25 Μαΐου 2021, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επέστρεψε στις σχέσεις με τη Ρωσία, βάσει έκθεσης της Ύπατης Εκπροσώπου και της Κομισιόν".

Για τη μετανάσταση, το προσχέδιο σημειώνει ότι "το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε την κατάσταση της μετανάστευσης στις διάφορες διαδρομές. Ενώ τα μέτρα που έλαβαν η ΕΕ και τα κράτη μέλη έχουν μειώσει τον συνολικό αριθμό παράνομων διαβάσεων των συνόρων τα τελευταία χρόνια, οι εξελίξεις σε ορισμένες διαδρομές προκαλούν ανησυχία και απαιτούν επαγρύπνηση και επείγουσα. δράση."

"Προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια ανθρώπινων ζωών και να μειωθεί η πίεση στα ευρωπαϊκά σύνορα, θα ενταθούν οι αμοιβαία επωφελείς εταιρικές σχέσεις και η συνεργασία με χώρες προέλευσης και διέλευσης, ως αναπόσπαστο μέρος της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης".

"Η προσέγγιση θα είναι ρεαλιστική, ευέλικτη και εξατομικευμένη και θα κάνει συντονισμένη χρήση, ως Team Europe, όλων των διαθέσιμων μέσων και κινήτρων της ΕΕ και των κρατών μελών. Θα πρέπει να αντιμετωπίζει όλες τις διαδρομές και να βασίζεται σε μια προσέγγιση ολόκληρης της διαδρομής , σε στενή συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία και τον IOM".

Για το σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να προχωρήσουν γρήγορα σε συγκεκριμένες δράσεις για τις χώρες προέλευσης και διέλευσης προτεραιότητας, αναφέροντας στόχους, συγκεκριμένα μέτρα στήριξης και χρονοδιαγράμματα, καλεί την Επιτροπή να κάνει την καλύτερη δυνατή χρήση τουλάχιστον του 10% του χρηματοδοτικού κονδυλίου NDICI για δράσεις που σχετίζονται με τη μετανάστευση."

"Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να ενημερώνει τακτικά το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο στο θέμα αυτό".

"Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει και απορρίπτει κάθε προσπάθεια τρίτων χωρών να οργανώσουν τους μετανάστες για πολιτικούς σκοπούς".

Επιπλέον, στο θέμα του Covid19, το σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σημειώνει ότι "χαιρετίζει την πρόοδο στον εμβολιασμό και τη συνολική βελτίωση της επιδημιολογικής κατάστασης, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη να επαγρυπνούμε όσον αφορά τις εξελίξεις, ιδίως την εμφάνιση και την εξάπλωση μεταλλάξεων".

"Οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ και για την αναθεώρηση των δύο συστάσεων του Συμβουλίου σχετικά με τα ταξίδια εντός της ΕΕ και για τα μη απαραίτητα ταξίδια στην ΕΕ θα διευκολύνουν τα ασφαλή διασυνοριακά ταξίδια. Τα κράτη μέλη θα τις εφαρμόσουν με τρόπο που εξασφαλίζει την πλήρη επιστροφή στην ελεύθερη κυκλοφορία μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της δημόσιας υγείας".

"Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ για διεθνή αλληλεγγύη ως απάντηση στην πανδημία. Η συνεχιζόμενη εργασία για την επιτάχυνση της ανταλλαγής εμβολίων και την ενίσχυση της παγκόσμιας παραγωγής εμβολίων πρέπει να προχωρήσει γρήγορα" προστίθεται.

"Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την απόφαση που έλαβε η 74η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας για τη σύσταση Ειδικής Παγκόσμιας Συνέλευσης για την Υγεία τον Νοέμβριο του 2021 σχετικά με τη Σύμβαση-Πλαίσιο για την Ετοιμότητα και Αντιμετώπιση Πανδημίας".

Ακόμη αναφέρεται ότι "το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο [συζήτησε τα αρχικά διδάγματα που μπορούν να αντληθούν από την πανδημία βάσει της έκθεσης της Επιτροπής]. Καλεί την προσεχή Προεδρία να προχωρήσει στις προσπάθειές της για να ενισχύσει την ετοιμότητα, την ικανότητα ανταπόκρισης και την ανθεκτικότητα της ΕΕ σε μελλοντικές κρίσεις".

Τέλος, σχετικά με την οικονομική ανάκαμψη, το προσχέδιο κειμένου σημειώνει "το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέτασε την πορεία της εφαρμογής του Next Generation EU. Χαιρετίζει την έγκαιρη έναρξη ισχύος της απόφασης για τους ιδίους πόρους, η οποία επέτρεψε στην Επιτροπή να αρχίσει να δανείζεται πόρους για την ΕΕ νέας γενιάς για να υποστηρίξει μια πλήρη και χωρίς αποκλεισμούς ανάκτηση και τις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις της Ένωσης".

"Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενθαρρύνει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εργαστούν ταχέως για τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, έτσι ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό της χρηματοδότησης της διευκόλυνσης ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, και υπογραμμίζει τη σημασία της αποτελεσματικής και έγκαιρης εφαρμογής των σχεδίων".

"Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει τους πρωταρχικούς στόχους της ΕΕ του σχεδίου δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με τη δήλωση του Πόρτο".

"Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει το σχέδιο σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ".

.

 

Περισσότερα ΝΕΑ

 • Πανδημία, μεταναστευτικό, Ρωσία και Τουρκία στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε.
  Πανδημία, μεταναστευτικό, Ρωσία και Τουρκία στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε.  Τα πρώτα διδάγματα της πανδημίας, το μεταναστευτικό περιλαμβανομένης της διάστασης της φιλοξενίας Σύρων στην Τουρκία και οι εξωτερικές σχέσεις, περιλαμβανομένων των σχέσεων της ΕΕ με τη Ρωσία και την Τουρκία, θα αποτελέσουν τα βασικά ζητήματα της πρώτης μέρας της τακτικής Συνόδου Κορυφής που θα διεξαχθεί Πέμπτη και Παρασκευή στις Βρυξέλλες.
 • Ποντιοπιλατική στάση έναντι της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
  Ποντιοπιλατική στάση έναντι της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο "υπενθυμίζει τα προηγούμενα συμπεράσματά του" και παραμένει "πλήρως δεσμευμένο για τη συνολική διευθέτηση του Κυπριακού σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών", αναφέρεται στο προσχέδιο των συμπερασμάτων της προσεχούς συνόδου κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ (24-25 Ιουνίου), το οποίο απεστάλη στις 27 εθνικές αντιπροσωπείες και περιήλθε σε γνώση του ΚΥΠΕ.
 • Μπούμερανγκ τα περί συμμετοχής στον East Med!
  Μπούμερανγκ τα περί συμμετοχής στον East Med! Του Ανδρέα ΦΙΛΗ Αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά πως η επικοινωνιακή πολιτική δεν παράγει απτά αποτελέσματα παρά μόνο εντυπώσεις. Αυτό έχει αποδειχθεί περίτρανα πάρα πολλές φορές ιδιαίτερα στα 8 χρόνια διακυβέρνησης της Κύπρου από τον ΔΗΣΥ και το Νίκο Αναστασιάδη. Η κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ έχει αποτύχει οικτρά σε όλα τα επίπεδα, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα περγαμηνές στην παραπλάνηση, την προπαγάνδα και κυρίως στη διαφθορά. Απέτυχε όμως οικτρά και στην ενεργειακή πολιτική
 • Ούτε κι αυτή τη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε αυστηρές κυρώσεις κατά της Τουρκίας
  Ούτε κι αυτή τη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε αυστηρές κυρώσεις κατά της Τουρκίας Συνήλθε το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ για να αποφασίσει για κυρώσεις ή όχι κατά της Τουρκίας, αλλά φαίνεται πως ποτέ δε θα συνέλθει από την φοβία έναντι της μεγάλης χώρας του Ερντογάν. Φόβος που έχει τις ρίζες του στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα των ισχυρών χωρών μελών και τραπεζών της Ε.Ε. που έχουν δανείσει τουρκικές αλλά και ευρωπαϊκές εταιρείες που λειτουργούν στην Τουρκία και κατά δεύτερο λόγο στον τουρκικό πληθυσμό που βρίσκεται στην Ευρώπη, κύρια στην Γερμανία και ψηφίζει.
 • ΜΟΣΧΑ: Οι ΗΠΑ εκβιάζουν την ιεραρχία Ελλάδας – Κύπρου για αναγνώριση της Ουκρανικής Εκκλησίας
  ΜΟΣΧΑ: Οι ΗΠΑ εκβιάζουν την ιεραρχία Ελλάδας – Κύπρου για αναγνώριση της Ουκρανικής Εκκλησίας Σε αναφορές του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαϊκ Πομπεό, για τις σχέσεις της Ρωσίας με την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία απάντησε η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντας περίεργη την πίεση της Ουάσινγκτον στο ουκρανικό ζήτημα.

About US

H gnomionline είναι το ειδησεογραφικό portal της Εβδομαδιαίας Πολιτικής Εφημερίδας «ΓΝΩΜΗ» με κύρια αποστολή την ενημέρωση των επισκεπτών του για τα μεγάλα γεγονότα της τρέχουσας επικαιρότητας.

Είναι δομημένη σε κατηγορίες για εύκολη αναζήτηση από τους χρήστες, με κυριότερα πεδία τα εξής: Πολιτική, οικονομία, συνδικαλιστικά, ιδεολογικά, πολιτισμός, επιστήμη, τεχνολογία, περιβάλλον, υγεία, αθλητισμός.

 

Πρωτοσελιδο

Subscribe

 

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from Gnomionline Newspaper:

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing.

 

Επικοινωνια

 • Λουτρακίου 3Β,2027,Στρόβολος
 • ΤΗΛ: 22311873 , FAX: 22316793
 • gnomi.newspaper@cytanet.com.cy
Top